پذیرش مقاله برای مجلات مختلف مطابق با جدول زیر صورت می گیرد:

 

 

نوع ژورنال

زمان اخذ پذیرش

زمان چاپ

هزینه

علمی پژوهشی فارسی

30-60 روز

مطابق با نامه پذیرش

پس از بررسی تعیین میشود

Scopus

1 ماه

2-3 ماه

پس از بررسی تعیین میشود

ISC

۱-2 ماه

2-3 ماه

پس از بررسی تعیین میشود

ISI Listed

۱ ماه

۲ ماه

پس از بررسی تعیین میشود

ISI JCR

۳-۶ ماه

طبق روند مجله

پس از بررسی تعیین میشود

PubMed

3 ماه

3 ماه

پس از بررسی تعیین میشود