مجلات (ISI (Listed مجلاتی هستند که موفق شده اند در فهرست ISI وارد شوند ولی داری ایمپکت فکتور نیستند.

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

 

Untitled555

مهمترین کاوریج ها در این بخش عبارتند از:

Zoological Record

BIOSIS PREVIEWS