شمار مجلات ISI  ثابت نیست. یک مجله ممکن است در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعداً از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از 10۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله 1000 مجله جدید مورد ارزیابی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.

pdf   فهرست مجلات JCR نمایه شده در تامسون

ISI_IF_2016_-_Thomson_Reuters_1.xls   

  pdfفهرست مجلات ایرانی نمایه شده در Master Journal List شهریور 1394