نتایج

نتایج عملی با عنوان Experimental Results و نتایج شبیه سازی با عنوان Simulation Results بیان می‌شوند. در این قسمت باید دستاوردها، یافته‌ها و مقادیر عددی نتایج آزمایش، اهمیت و با ارزش بودن آن‌ها کاملاً دقیق و به صراحت توضیح داده شود و ویژگی‌های آماری نیز ذکر گردد. زمان افعال این بخش از مقاله گذشته است.

هدف اصلی

<p”>هدف از بخش نتایج ارائه و نمایش یافته  هایتان است. این بخش را یک گزارش عینی از نتایج قرار دهید، و تمام تفسیرها را برای این بخش نگه دارید.

نگارش بخش نتایج

مهم: باید به شکلی واضح مواردی را که عموما در یک مقاله  ی تحقیقاتی قرار می گیرند از داده  های خام یا سایر ضمایمی که منتشر نخواهند شد متمایز نماییم. در اصل، چنین مواردی نباید هرگز ارائه شوند مگراینکه از سوی مربی درخواست شوند.

محتوی

• یافته  های خود را در متن خلاصه نموده و در صورت امکان به شکل جدول و شکل نمایش دهید.

• در متن، تمام نتایج را توصیف نمایید و خواننده را بیشتر به سمت مشاهداتی که مرتبط  تر هستند هدایت کنید.

• متنی تهیه نمایید، مثلا با شرح سوالی که با یک مشاهده  ی خاص مورد بررسی قرار گرفت.

• نتایج آزمایشات کنترل را شرح داده، و مشاهداتی را مشمول گردانید که به صورت جدولی یا شکلی ارائه نشده.

• داده  ها را تجزیه و تحلیل کنید، سپس داده  های تحلیل شده را به شکل یک نمودار، جدول یا به شکل متن ارائه نمایید.

سبک

• مثل همیشه، در هنگام ارجاع به نتایج از زمان گذشته استفاده نمایید و همه  چیز را به شکلی منطقی قرار دهید.

• در متن، به هر شکل با عنوان “شکل۱″، “شکل ۲″، و غیره ارجاع دهید. جداول را هم شماره  گذاری نمایید (جهت دریافت جزئیات بیشتر مراجع را مطالعه نمایید).

• در پایان گزارش جداول و اشکال را با نام گذاری مناسب در بخش نتایج ارائه دهید (به شکل واضح آنها را از هر مورد دیگر از قبیل داده  های خام، منحنی  های استاندارد و غیره متمایز نمایید.

• اگر ترجیح می دهید، می توانید اشکال و جداول را به شکل مناسب در متن بخش نتایج قرار دهید.

اشکال و جداول

• اشکال و جداول را یا در متن نتایج قرار دهید، یا آنها را در پشت گزارش ارائه دهید، یکی از این دو مورد را اجرا نمایید.

• اگر اشکال و نتایج را در پایان گزارش قرار می  دهید، مطمئن شوید که به وضوح از موارد ضمیمه از قبیل داده  های خام متمایز شده  اند.

• صرف نظر از جایگاه قرارگیری، هر شکل باید به ترتیب نام گذاری گردد و با یک زیرنویس تکمیل گردد (زیرنویس شکل را در زیر آن قرار دهید)

• صرف نظر از جایگاه قرارگیری، هر جدول باید دارای یک عنوان بوده، به ترتیب نام گذاری شده و دارای یک سرفصل باشد (عنوان و شرح در بالای جدول قرار می گیرد.)

هر شکل و جدول باید به قدری کامل باشد که جدای از متن خود پیام را منتقل کند.