مواد و روش‌ها

ممکن است مقاله در مورد یک موضوع عملی، تئوری یا شبیه سازی باشد. اگر موضوع مقاله عملی باشد در این قسمت کلیه مواد و دستگاه‌های استفاده شده، پروتکل انجام آزمایش و چگونگی فراهم آوردن مقدمات آزمایش به طور کامل و دقیق عنوان می‌شود. اگر مقاله تئوری یا شبیه سازی باشد بایستی روابط ریاضی، فرضیه‌ها، اثبات قضیه‌های ذکر شده، نرم افزارهای استفاده شده و مقادیر عددی پارامترها به طور کامل در جدول نوشته شود، به طوریکه خواننده با دنبال کردن مقاله بتواند به همان نتایج دست یابد.

اصول:

• تنها درصورتی¬که مطالعه آنقدر پیچیده است که به این شکل می¬توان کمی فضا ذخیره نمود، اصول را به صورت جداگانه توصیف نمایید.

• مواد شیمیایی تخصصی، موارد مورد استفاده در زمینه¬ ی زیست¬ شناسی، و هر یک از مواد یا منابعی را که عموما در آزمایشگاه ها یافت می¬شوند در متن بیاورید.

• از مواردی از قبیل لوله¬ های آزمایش، سر سمیلر، لیوان آزمایشگاه و غیره، یا تجهیزات استاندارد آزمایشگاه از قبیل یک نوع خاص از تجهیزات از قبیل سانتریفیوژها(Centrifuge)، اسپکتروفتومترها(Spectrophotometer)، پیپتورها(Pipettor) و غیره که در اکثر آزمایشگاها یافت می¬شوند چشم¬پوشی نمایید.

• اگر استفاده از یک نوع خاص از تجهیزات، یک نوع انزیم، یا کشت میکروب در آزمایشگاه از یک تهیه¬ کننده¬ی به¬ خصوص در جهت موفقیت آزمایش ضروری است، پس این وسیله یا آنزیم یا … و منبع باید انتخاب شوند، در غیراینصورت خیر.

• موارد مورد استفاده ممکن است در یک پاراگراف جداگانه مورد استفاده قرار گیرند یا اینکه ممکن است همگام با روش-های شما شناسایی گردند.

• در علم زیست¬ شناسی، ما غالبا با محلول¬ها سروکار داریم. آنها را با نام خطاب کرده و همگی را شامل غلظت-های(Concentration) واکنش¬گرها، و PH محلول¬های آبی، و حلال در محلول¬های غیرآبی، به طور کامل توصیف می¬کنیم.

روش¬ها:

• روش را شرح دهید (نه جزئیات هر روش که همگی از روش یکسان استفاده نمودند)

• روش را به طور کامل شرح دهید، شامل ویژگی¬هایی از قبیل درجه حرارت، دوره¬ ی نهفتگی(Incubation Times) و غیره.

• به جهت مختصرگویی، روش¬های کنونی تحت سرفصل¬های اختصاص داده شده به روش¬های به¬ خصوص یا گروهی از روش¬ها عنوان گردد.

• تعمیم گزارش دهید که روش¬ها چگونه در حالت کلی اجرا شدند، نه اینکه چگونه به شکل به¬خصوصی در یک روز خاص اجرا گردیدند. همواره به این فکر کنید که چه چیزی به یک محقق دیگر در موسسه¬ی دیگر که در حال کار روی پروژه خود است، مرتبط می¬باشد.

• اگر از روش¬هایی استفاده نمایید که به خوبی مستند شده¬اند، روش را با نام خطاب نموده و بس. برای مثال، آزمایش Bradford بسیار شناخته شده است. نیازی نیست روش را به طور کامل گزارش کنید ، تنها بدین موضوع اشاره کنید که از آزمایش Bradford جهت تخمین غلظت پروتئین و شناسایی استاندارد مورد استفاده¬ی شما استفاده نمودید. همین موضوع برای روش SDS-PAGE و بسیاری روش¬های معروف دیگر در زیست¬شناسی و زیست-شیمی(Biochemistry) هم صادق است.

سبک:

• استفاده از زمان معلوم در هنگام مستندسازی روش ها بدون استفاده از اول شخص بسیار مشکل یا غیرممکن است، که توجه خواننده را بیشتر به محقق جلب می کند تا به کار. از این رو، هنگام نگارش روش ها بیشتر نویسندگان از زمان مجهول سوم شخص استفاده می نمایند.

• در این بخش و هر بخش دیگر مقاله از نثر عادی استفاده نمایید – از لیست های غیررسمی دوری نموده و از جملات کامل استفاده نمایید.

از موارد زیر اجتناب کنید:

• موارد بیان شده و روش ها مجموعه ای از دستورالعمل ها نیستند.

• تمام اطلاعات و پیشینه ی توصیفی را حذف کنید – این موضوعات را برای بخش گفتگو نگه دارید.

• اطلاعاتی را که به شخص سوم غیرمرتبط است حذف کنید، برای مثال اینکه از چه ظرف یخی استفاده نمودید، یا اینکه چه شخصی به اطلاعات دسترسی پیدا کرده.